Search
Search

LMF 16 UU

LMF 16 UU

รายละเอียดเพิ่มเติม

LMF 16 UU

หน้าแปลนประเภท แถวลูก น้ำหนักg ช่วยให้ความอดทน โหลดพื้นฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมม. เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกมม. ความยาวLมม.
วงกลม สแควร์ รูปไข่ แบบไดนามิก STATIC
LMF 6UU LMK 6UU LMH 6UU 4 26.5 -5 200 260 6 12 19
LMF 8SUU LMK 8SUU 4 34 -5 170 220 8 15 17
LMF 8UU LMK 8UU LMH 8UU 4 40 -5 260 400 8 15 24
LMF 10UU LMK 10UU LMH 10UU 4 78 -5 370 540 10 19 29
LMF 12UU LMFK12UU LMFH12UU 4 76 -5 410 590 12 21 30
LMF 13UU LMK 13UU LMH 13UU 4 94 -7 500 770 13 23 32
LMF 16UU LMK 16UU LMH 16UU 5 134 -7 770 1170 16 28 37
LMF 20UU LMK 20UU LMH 20UU 5 180 -9 860 1370 20 32 42
LMF 25UU LMK 25UU LMH 25UU 6 340 -9 980 1560 25 40 59
LMF 30UU LMK 30UU LMH 30UU 6 460 -9 1560 2740 30 45 64
LMF 35UU LMK 35UU 6 795 -13 1660 3130 35 52 70
LMF 40UU LMK 40UU 6 1054 -13 2150 4010 40 60 80
LMF 50UU LMK 50UU 6 2200 -13 3820 7930 50 80 100
LMF 60UU LMK 60UU 6 2960 -16 4700 9990 60 90 110
LMF 80UU LMK 80UU 6 5800 -20 7350 16000 80 120 140
LMF 100UU LMK 100UU 6 10600 -30 14100 34800 100 150 175